Mangalore Buns / Banana Puri / Banana Poori (ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್)